داستان علی اصغر و قصاب سر کوچه …

داستان علی اصغر و قصاب سرکوچه … علی اصغر میخواست در شغل فروش بیمه عمر موفق شود. و این را خوب در دلش می دانست که برای وقوع موفقیت سریع در کاری که میکند(فروش بیمه) هیچ چاره ای ندارد جز رد کردن درخواست هایی که خانواده ی ساده و ابتدایی اش از او داشتند. درخواست …

داستان علی اصغر و قصاب سر کوچه … ادامه مطلب »