مرد فیلی – حس بودن در لحظه و شکرگزاری

امروز داشتم یک متنی میخوندم راجع به شکرگزاری، اینطور نوشته بود:‌
اگر از درآمدت راضی نیستی، به کسانی فکر کن که قرض دارند.
اگر از شغلت بدت میاد، خیلی بیکار ها آرزوی شغلت رو دارند.
و … به همین شکل مثال هایی از تمام جنبه های زندگی زده بود.