آدم حسابی – ماهان تیموری – شیرمحمدی

دوسه سال پیش، داشتم با آقای شیرمحمدی(هر جا نوشتم آقای شیرمحمدی، بخونید استاد شیرمحمدی، ایشون برای «من» استاد هست حداقل، نه به خاطر محتوا هاش، به خاطر لطف های شخصی اش در طی این چند سال از ۱۸ سالگی ام) صحبت میکردم که ماهان تیموری اومد رو کرد به شیرمحمدی و گفت:« آقای X هم …

آدم حسابی – ماهان تیموری – شیرمحمدی ادامه مطلب »